Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Unieważnienie postępowania nr 11/2018

                                                                                                                               Paproć, 24.10.2018r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/2018

na wykonanie usług badawczo-rozwojowychw związku z realizacja projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają „Wytyczne z zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”
  1. ZAMAWIAJĄCY


Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl

NIP: 7881965071

REGON: 301087258

Tel. +48 61 44 25 155

e-mail: badania@fkdsa.plinformuje o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018r. dotyczącego realizacji zamówienia, którego przedmiotem był zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na:


Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.


Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem IX, podpunkt 14 Zapytania ofertowego nr 11/2018 z dnia 25.05.2018r.


Sprawę prowadzi:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI