Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do zapytania nr 11/2018 - badanie techniczno-ekonomic

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             Paproć, 08.06.2018r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A,

64-300 Nowy Tomyśl


                                                                                       Wykonawcy

                                                                                       uczestniczący w postępowaniu

                                                                                        nr 11/2018


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy zamówienia:

Usługa badawczo-rozwojowa, polegającej na:

badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.

Oznaczenie postępowania: 11/2018

Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający zawiadamia, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  VARSAV VR S.A.

  ul. Puławska 11

  02-515 Warszawa


Zgodnie z ofertą Wykonawcy:

Cena (brutto): 43 050,00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 30.03.2018r.


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:


Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego z Zapytaniu ofertowym nr 11/2018 i otrzymała najwyższą liczbę punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stanowiących sumę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym nr 11/2018. W kryterium „Cena netto” oferta otrzymała 70pkt.; w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” - oferta otrzymała 0 pkt.

Łączna liczba punktów w ramach podanych powyżej kryteriów wynosi: 70,00 pkt.


2. Poniżej informacja o ofertach złożonych w postępowaniu wraz z ich punktową oceną:


Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena netto w PLN

Cena brutto w PLN

Termin realizacji zamówienia

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1


  VARSAV VR S.A.

  ul. Puławska 11

  02-515 Warszawa


35 000,00 zł

43 050,00 zł

do 30.06.2018r.

- cena netto

- termin realizacji zamówienia

70,00 pkt.

0,00 pkt.

70,00 pkt.Sprawę prowadzi:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI