Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 8/2018 - BADANIE TECHNICZNO - EKONOMICZNE

Paproć, 21.02.2018r.


ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NR 8/2018


na wykonanie usług badawczo-rozwojowych


w związku z realizacja projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  I. ZAMAWIAJĄCY

  Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

  Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl

  NIP: 7881965071

  REGON: 301087258

  Tel. +48 61 44 25 155

  e-mail: badania@fkdsa.pl


zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny zamówienia zakupu usługi badawczo-rozwojowej polegającej na:

Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.


  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na:

  Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.

  1) W ramach przeprowadzonych badań przewiduje się obliczenie i przeprowadzenie analizy wskaźnikowej dotyczącej przede wszystkim:

  a) rentowności z inwestycji,

  b) zwrotu z inwestycji;

  c) opłacalności projektu inwestycyjnego

  d) analizy wrażliwości,

  e) okresu i stopy zwrotu;

  2) Podczas przeprowadzania analizy opłacalności inwestycji należy uwzględnić różne czynniki egzogeniczne w ilości koniecznej do poprawnego przeprowadzenia analizy.

  3) Przewiduje się wykonanie różnych wariantów scenariuszowych uwzględniających zmieniającą się sytuacje na rynku.

  4) W ramach przeprowadzonych badań przewiduje się wykonanie analizy porównawczej projektowanych układów:

  a) ustalenia kryteriów oceny;

  b) oceny wariantów i prezentacja rozwiązań optymalnych w zależności od wagi kryterium.

  5) Przewiduje się podanie zaleceń co do wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem.

Wyniki statystyczne badań eksperymentalnych 200 schematów konstrukcyjnych belek będądostarczone przez Zamawiającego.

2. Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  3. Termin realizacji usługi: do 31.03.2018r.

  4. Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze

  5. Zamawiając dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanych wyników badań będących przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.

  III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej.

  2. Oferta winna zawierać:

    - pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu,

    - posiadać datę wystawienia,

    - wartość zamówienia netto

  3. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

  IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna zostać przesłana mailem na adres: badania@fkdsa.pl, albo droga pocztową jako list polecony, albo przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A., Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl.

  2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 01.03.2018r.

  3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 8/2018 ”

  4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 8/2018”.

  5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.

  V. OSOBA DO KONTAKTU:

  Waldemar Zieliński

  e-mail: badania@fkdsa.pl

  tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI